Dla partnerów+48 222 662 198

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Przed podaniem danych osobowych prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami Umowy użytkownika oraz Polityką prywatności.

1. OGÓLNE WARUNKI

1. 1. Chekashoff Corparation Pro sp. z o.o. – firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Adres siedziby spółki: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

E-mail: info@unreal-estate.pl

1.2. Strona internetowa unreal-estate.pl jest oficjalną Stroną świadczącą usługi w zakresie kupna/sprzedaży nieruchomości, działającą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzoną przez Chekashoff Corparation Pro.

Strona świadczy usługi rejestracji konta użytkownika, wyszukiwania nieruchomości, rezerwacji online, przeglądania kontaktów ze sprzedającymi, pisania recenzji, a także informacji o nieruchomościach oraz artykułów informacyjnych przydatnych dla Użytkowników naszej Strony.

1.3. Administracja Strony unreal-estate.pl z szacunkiem odnosi się do praw i wolności każdego człowieka, a także prawa do poufności informacji przekazanych przy przetwarzaniu danych osobowych. Polityka ochrony danych osobowych jest najważniejszym warunkiem naszej Strony podczas pracy z danymi Użytkownika.

2. GŁÓWNE POJĘCIA

2.1 "Operator" – firma Chekashoff Corporation Pro, która przetwarza dane osobowe i ustala dalsze działania na podstawie otrzymanych informacji zgodnie z Ogólnym Regulaminem Ochrony Danych Osobowych.

2.2 "Dane osobowe"– wszelkie dane osobowe, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług Strony.

Dane osobowe obejmują:

 • Nazwisko, imię;
 • Dane kontaktowe (telefon, adres, adres e-mail);
 • Zdjęcie;
 • Data urodzenia;
 • Linki do profili w sieciach społecznościowych.

2.3 "Przetwarzanie danych" – dowolne działanie lub zestaw działań (gromadzenie, przechowywanie, systematyzacja, aktualizacja, przesyłanie, blokowanie itp.).

2.4 "Polityka Prywatności danych osobowych" jest obowiązkowym wymogiem, którym Operator kieruje się przy pracy z danymi osobowymi otrzymanymi od Użytkownika, zobowiązującym go do nie rozpowszechniania, ujawniania lub przekazywania danych osobowych osobom trzecim bez uprzedniej zgody Użytkownika.

2.5 "Użytkownik Strony" – osoba, która ma dostęp do Strony i korzysta z jej usług.

3. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:

 • ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych;
 • inne regulacyjne akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych;
 • zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.

3.2. Operator otrzymuje i przetwarza dane Użytkownika wyłącznie w przypadku przekazania ich przez Użytkownika poprzez wypełnienie/przesłanie za pośrednictwem formularzy znajdujących się na Stronie lub przesłanie Operatorowi pocztą elektroniczną. Wypełniając te formularze lub przesyłając dane bezpośrednio do Operatora, Użytkownik zgadza się z Polityką Prywatności.

3.3. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję o udostępnieniu Operatorowi swoich danych osobowych.

3.4. Dane osobowe wymienione wyżej podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nierozpowszechnianiu. Operator chroni dane osobowe i nie udostępnia ich osobom trzecim. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za ujawnienie przez Użytkownika informacji przy przechodzeniu do innych zasobów internetowych.

3.5. Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych dotyczy wszystkich informacji, które Użytkownik może podać na Stronie.

3.6. Korzystając ze Strony, Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności oraz warunkami przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

3.7. W przypadku braku zgody z warunkami Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania ze Strony.

3.8. Administracja Strony nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

4. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1. Operator może wykorzystywać otrzymane dane osobowe Użytkownika w celu:

 • Identyfikacji i rejestracji Użytkownika na Stronie;
 • Zapewnienia Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Strony;
 • Nawiązania komunikacji pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, w tym wysyłania powiadomień, pytań dotyczących korzystania ze Strony, świadczenia usług, obsługi zgłoszeń i wniosków od Użytkownika;
 • Potwierdzenia dokładności i kompletności informacji podanych przez Użytkownika;
 • Zapewnienia Użytkownikowi skutecznego i jakościowego wsparcia w przypadku pytań dotyczących działania Strony;
 • Wysyłania Użytkownikowi (za jego osobistą zgodą) wiadomości lub maili reklamowych oraz innych informacji w imieniu Strony;

5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie przepisów prawa i nie jest ograniczone czasowo.

5.2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez Operatora otrzymanych informacji kurierom, pracownikom poczty, operatorom telekomunikacyjnym wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego za pośrednictwem Strony.

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione powody i tylko zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Operator ma obowiązek poinformować o tym Użytkownika.

5.5. Operator podejmuje niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zajęciem, likwidacją, modyfikacją, kopiowaniem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

6. OBOWIĄZKI STRON

6.1. Użytkownik zobowiązany jest do:

 • Podania informacji niezbędnych do korzystania ze Strony
 • Aktualizowania, uzupełniania podanych informacji, jeśli uległy one zmianie.

6.2. Operator zobowiązany jest do:

 • Korzystania z otrzymanych informacji wyłącznie w celach określonych w Polityce Prywatności.
 • Upewnienia się, że informacje poufne są utrzymywane w tajemnicy, nie ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, z wyjątkiem podpunktów 5.2. oraz 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.
 • Podjęcia środków ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z ustalonymi przepisami.
 • Zablokowania danych osobowych Użytkownika na żądanie samego Użytkownika, jego przedstawiciela ustawowego lub upoważnionego przedstawiciela służb prawnych w przypadku ujawnienia nieprawdziwych informacji lub działań niezgodnych z prawem.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Operator, który nie dopełnił swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z bezprawnym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w podpunktach 5.2., 5.3. oraz 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli te informacje poufne:

 • stały się publiczne przed ich utratą lub ujawnieniem;
 • zostały otrzymane od osoby trzeciej przed jej otrzymaniem przez Operatora;
 • zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. Przed udaniem się do sądu z pozwem w sprawie sporu pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem Strony, należy złożyć wniosek o dobrowolne rozwiązanie konfliktu, który jest przesyłany w formie pisemnej.

8.2. Odbiorca reklamacji, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, zobowiązany jest pisemnie zawiadomić składającego reklamację o decyzji w sprawie jej rozpatrzenia.

8.3. Jeżeli niesądowe rozstrzygnięcie sporu nie powiedzie się, spór zostaje przekazany do sądu zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

8.4. Do niniejszej Polityki Prywatności oraz relacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

9. POLITYKA W STOSUNKU DO PLIKÓW COOKIE

9.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika (komputer, tablet, smartfon) lub w przeglądarce. Zawierają informacje o dotychczasowych działaniach Użytkownika na stronie i mogą zawierać:

 • preferencje Użytkownika;
 • produkty, które Użytkownik przeglądał lub dodał do koszyka;
 • tekst, który Użytkownik wprowadził wcześniej na Stronie;
 • adres IP i lokalizację Użytkownika;
 • datę i godzinę wizyty na Stronie;
 • wersję systemu operacyjnego i przeglądarki;
 • kliknięcia i przejścia.

9.2. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

9.2.1. Stosowane przez Operatora pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika, w związku z czym nie ujawniają tożsamości i danych osobowych oraz są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika.

9.2.2. Operator zobowiązuje się nie ujawniać ani nie przekazywać osobom trzecim informacji zebranych z plików cookie.

9.2.3. Użytkownik ma prawo zablokować obsługę plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki.

9.2.4. Dane użytkowników zbierane przez pliki cookie służą poprawie jakości Strony.

10. DODATKOWE WARUNKI

10.1. Operator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

10.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.

10.3. Wszelkie pytania lub sugestie dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: info@unreal-estate.pl